Průvodce covid světem – 2. část

V minulé části jste se mohli dozvědět něco o covidu. Teda spíš o tom, jak o covidu něco málo říct v angličtině. V češtině jste toho určitě namluvili víc, než se vám líbí :-)

Protože se toto téma týká více oblastí života, potřebuju i já víc prostoru na slovní zásobu, která se vám může hodit. Když jednou začnu psát, nevím totiž, kdy skončit. Ale jedno vím jistě a mohu vám slíbit, že další covid vocabulary (s největší pravděpodobností) v nejbližší době sepisovat neplánuju. I když kdo ví ;-)

Health care

ambulance [ˈ æmbjələns] sanitka, záchranka, vozidlo záchranné služby
dose [dəʊs] dávka, dávkovat
emergency line / emergency number [ɪˈmɜːrdʒənsi laɪn / ˈnʌmbər (AmE) / ɪˈmɜːdʒənsi laɪn / ˈnʌmbə(r) (BrE)] tísňová linka
face mask [ˈfeɪs mæsk (AmE) / feɪs mɑːsk (BrE)] rouška
hand sanitizer [ˈhænd sænɪtaɪzər (AmE) / ˈhænd sænɪtaɪzə(r) (BrE)] sanitační/dezinfekční prostředek
hygiene [ˈhaɪdʒiːn] hygiena
ICU / intensive care unit [ˌaɪ siː ˈjuː / ɪnˈtensɪv ker ˈjuːnɪt (AmE) / ɪnˈtensɪv keə(r) ˈjuːnɪt (BrE)] JIP / jednotka intenzivní péče
incubation period [ˌɪŋkjuˈbeɪʃn ˈpɪriəd (AmE) / ˈpɪəriəd (BrE)] inkubační doba
injection [ɪnˈdʒekʃən] injekce
insurance card [ɪnˈʃʊrəns kɑːrd (AmE)/ ɪnˈʃɔːrəns kɑːd (BrE)] karta zdravotní pojišťovny
needle [ˈniːdəl] jehla
respirator [ˈrespəreɪtər (AmE) / ˈrespəreɪtə(r) (BrE)] respirátor
shot [ʃɑːt (AmE) / ʃɒt (BrE)] injekční dávka léku
side effect [ˈsaɪd ɪfekt] vedlejší účinek
travel insurance [ˈtrævəl ɪnˈʃʊrəns (AmE)/ ˈtrævəl ɪnˈʃɔːrəns (BrE)] cestovní pojištění
vaccination certificate [ˌvæksɪˈneɪʃən sərˈtɪfɪkət (AmE) / ˌvæksɪˈneɪʃən səˈtɪfɪkət (BrE)] očkovací průkaz

Authority

antigen [ˈæntɪˌdʒen] antigen, antigenní
basic reproduction number [ˈbeɪsɪk ˌriːprəˈdʌkʃn ˈnʌmbər (AmE) / ˈnʌmbə(r) (BrE)] základní reprodukční číslo (index nakažlivosti)
central crisis staff [ˈsentrəl ˈkraɪsɪs stæf (AmE) / stɑːf (BrE)] ústřední krizový štáb
comprehensive testing [ˌkɑːmprɪˈhensɪv ˈtestɪŋ (AmE) /ˌkɒmprɪˈhensɪv ˈtestɪŋ (BrE)] plošné/preventivní testování
distance learning [ˈdɪstəns ˈlɜːrnɪŋ (AmE) / ˈdɪstəns ˈlɜːnɪŋ (BrE)] distanční výuka
ease [iːz] zmírnit, polevit
epidemic [ˌepɪˈdemɪk] epidemie
epidemiologit [ˌepɪˌdiːmiˈɑːlədʒɪst (AmE) / ˌepɪˌdiːmiˈɒlədʒɪst (BrE)] epidemiolog
face shield [feɪs ʃiːld] ochranný štít
free movement of persons [friː ˈmuːvmənt əv ˈpɜːrsnz (AmE) / ˈpɜːsnz (BrE)] volný pohyb osob
government measure [ˈɡʌvərnmənt ˈmeʒər (AmE) / ˈɡʌvənmənt ˈmeʒə(r) (BrE)] vládní opatření
introduce measure [ˌɪntrəˈduːs ˈmeʒər (AmE) / ˌɪntrəˈdjuːsˈmeʒə(r) (BrE)] zavést opatření
isolation [ˌaɪsəˈleɪʃən] izolace
laboratory [ˈlæbrətɔːri (AmE) / ləˈbɒrətri (BrE)] laboratoř
lockdown [ˈlɑːkdaʊn (AmE) / ˈlɒkdaʊn (BrE)] lockdown
mandatory [ˈmændətɔːri (AmE) / ˈmændətəri (BrE) / mænˈdeɪtəri (BrE)] povinný, nařízený, závazný
pandemic [pænˈdemɪk] pandemie
PCR test [ˌpiːˈsiːˌɑːr (AmE) / ˌpiːˈsiːˌɑː (BrE) test] PCR test
protective clothes [prəˈtektɪv kləʊðz] ochranný oděv
recommendation [ˌrekəmenˈdeɪʃən] doporučení
regional public health office [ˈriːdʒənəl ˈpʌblɪk helθ ˈɑːfɪs (AmE) / ˈɒfɪs (BrE)] krajská hygienická stanice
restriction (of/on sth) [rɪˈstrɪkʃən] omezení (čeho) restrikce (apply restrictions – zavést omezení; lift restrictions – zrušit omezení, zákaz)
risk (of) [rɪsk] riziko (čeho), nebezpečí
sampling [ˈsæmplɪŋ (AmE) / ˈsɑːmplɪŋ (BrE)] odběr vzorků
state of emergency [steɪt əv ɪˈmɜːrdʒənsi (AmE) / steɪt əv ɪˈmɜːdʒənsi] nouzový stav
test request [test rɪˈkwest] žádanka testu
tracing [treɪsɪŋ] trasování

Moc bych si přála, abych mohla využít svou oblíbenou větu „Z celého srdce vám přeji, abyste tuto slovní zásobu nikdy nevyužili.“ Ale co, přát vám to můžu tak jako tak. A kdyby to náhodou nevyšlo, přeju vám, ať se domluvíte o všem, na všem a přesně tak, jak potřebujete.

Tereza Klapuch Haltmarová
Jsem zapálená lektorka angličtiny a maminka dvou kluků. Miluju cestování a pomáhám maminkám plnit si jejich sny o cestě na pláž a životě v zahraničí. Můj příběh si přečtěte zde >>