Jak na formality cestování – víza, 1. část (slovní zásoba)

Možná patříte mezi ty, kteří se (třeba i se slovníkem nebo překladačem v mobilu) na dovolené jakž takž domluví, ale nejspíš uznáte, že vyplňování formulářů je sportovní disciplína sama o sobě. Vlastně doslova, když započítáte čas a energii potřebnou na vyběhání razítek a vytrvalostní stání ve frontách 😊

Nedávno jsem sepsala celý eBook o cestování Angličtina pro cestování (nejen) s dětmi, kde, jak název vypovídá, najdete slovní zásobu a fráze potřebné pro cestování, vyšperkovanou o „family friendly“ slovíčka, která se vám můžou hodit na cestách s dětmi.

Jako bonus jsem chtěla přihodit právě kapitolku o formalitách, vyplňování žádostí pro získání víz a podobných záležitostech, ale dává mi větší smysl neschovávat ji jen pro pár vyvolených, ale naopak ji vypustit do světa, aby mohla pomoci co nejvíce lidem.

Tenhle článeček proto bude taková miniučebnice formalit.

 • 1
  V první části najdete pár názvů zastupitelských orgánů, abyste věděli, na koho se v případě potřeby v zahraničí obrátit,
 • 2
  ve druhé různá rozdělení a názvy víz, které můžete využít.

V příštím článku se podíváme na názvy jednotlivých kolonek formuláře žádosti o vízum. Jdeme na to 😊

Ale nejdřív začnu vysvětlivkou: u výslovnosti můžete najít dvě verze výslovnosti pro

AmE – severoamerickou angličtinu a BrE – britskou angličtinu.

Zastupitelské orgány

 • representative body [ˌreprɪˈzentətɪv ˈbɑːdi (AmE) / ˈbɒdi (BrE)] zastupitelské orgány
 • representative office [ˌreprɪˈzentətɪv ˈɑːfɪs (AmE) / ˌreprɪˈzentətɪv ˈɒfɪs (BrE)] zastupitelský úřad
 • consulate [ˈkɑːnsələt (AmE) / ˈkɒnsjələt (Bre)] konzulát
 • embassy [ˈembəsɪ] velvyslanectví, ambasáda

Kdybyste se v zahraničí dostali do situace, se kterou potřebujete pomoci nebo poradit, prostřednictvím níže uvedeného odkazu najdete konkrétní informace o zastoupení ČR v zahraničí včetně odkazů na jejich webové stránky, kontakty a otevírací dobu:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/ceske_urady_v_zahranici/index.html

Svět je vlastně tak malý ;-)

Druhy víz

Je potřeba mít na paměti, že každá země má svůj vlastní systém víz (většinou se liší víceméně jen názvy) a hlavně postupů, jak se o víza ucházet. Proto zde najdete jen úvodní přehled, vycházející pro ilustraci z českého systému, ze systému víz USA a Thajska.

 • apply for a visa [əˈplaɪ fɔː ə ˈviːzə] (za)žádat o vízum
 • application form [ˌæplɪˈkeɪʃən fɔːrm (AmE) / fɔːm (BrE)] formulář žádosti o vízum
 • entry [ˈentrɪ] vstup
 • residence [ˈrezɪdəns] pobyt
 • transit [ˈtrænzɪt] tranzit
 • visa decision [ˈviːzə dɪˈsɪʒən] rozhodnutí o vízu
 • visa extension [ˈviːzə ɪkˈstenʃən] prodloužení víza
 • visa refusal [ˈviːzə rɪˈfjuːzəl] zamítnutí víza

Rozdělení víz využívané v České republice:

 • Schengen visa [ðə ˈʃeŋɡən ˈviːzə] schengenské vízum
 • long term visa [lɔːŋ tɜːrm ˈviːzə (AmE) / lɒŋ tɜːm ˈviːzə (BrE)] dlouhodobé vízum (obvykle nad 90 dní)
 • short term visa [ʃɔːrt tɜːrm ˈviːzə (AmE) / ʃɔːt tɜːm ˈviːzə (BrE)] krátkodobé vízum (obvykle max 90 dní)

Rozlišení v USA:

 • immigrant visa [ˈɪmɪgrənt ˈviːzə] přistěhovalecké vízum
 • non-immigrant visa [ˌnɑːn ˈɪmɪgrənt ˈviːzə (AmE) / ˌnɒn ˈɪmɪgrənt ˈviːzə (BrE)] nepřistěhovalecké vízum

Do těchto systémů spadají různá rozdělení víz podle účelů cesty s různými požadavky na doplňující formuláře a informace k základní žádosti o vízum:

 • airport transit visa [ˈerpɔːrt ˈtrænzɪt ˈviːzə (AmE) / ˈeəpɔːt ˈtrænzɪt ˈviːzə (BrE)] letištní tranzitní vízum
 • business visa [ˈbɪznəs ˈviːzə] obchodní vízum
 • court appearance visa [kɔːrt əˈpɪrəns ˈviːzə (AmE) / kɔːt əˈpɪərəns ˈviːzə (BrE)] soudní vízum
 • exchange visitor visa [ɪksˈtʃeɪndʒ ˈvɪzɪtər ˈviːzə (AmE) / ɪksˈtʃeɪndʒ ˈvɪzɪtə ˈviːzə (BrE)] vízum výměnného pobytu
 • journalist and media visa [ˈdʒɜːrnəlɪst ənd ˈmiːdiə ˈviːzə (AmE) / ˈdʒɜːnəlɪst ənd ˈmiːdiə ˈviːzə (BrE)] novinářské a mediální vízum
 • religious worker visa [rɪˈlɪdʒəs ˈwɜːrkər ˈviːzə (AmE) / rɪˈlɪdʒəs ˈwɜːkə(r) ˈviːzə (BrE)] vízum pro náboženské pracovníky
 • seasonal work/employment visa [ˈsiːzənəl wɜːrk (AmE) / wɜːk (BrE) / ɪmˈplɔɪmənt ˈviːzə] sezónní pracovní vízum
 • student visa [ˈstuːdənt (AmE) / ˈstjuːdənt (BrE)ˈviːzə] studentské vízum
 • transit visa [ˈtrænzɪt ˈviːzə] tranzitní vízum
 • visa for cultural/sport purpose [ˈviːzə fər ˈkʌltʃərəl/ spɔːrt ˈpɜːrpəs (AmE) / fə(r) ˈkʌltʃərəl/ spɔːt ˈpɜːpəs (BrE)] vízum za účelem kultury / sportu
 • visa for medical reason [ˈviːzə fər (AmE) / fə(r) (BrE) ˈmedɪkəl ˈriːzən] vízum za účelem zdravotních důvodů
 • visitor/tourist visa [ˈvɪzɪtər/ˈtʊrɪst ˈviːzə (AmE) / ˈvɪzɪtə/ˈtʊərɪst ˈviːzə (BrE)] návštěvnické / turistické vízum
 • work/employment visa [wɜːrk (AmE) / wɜːk (BrE) / ɪmˈplɔɪmənt ˈviːzə] pracovní vízum

Žádost o pobyt:

 • permanent residence permit [ˈpɜːrmənənt ˈrezɪdəns pərˈmɪt (AmE) / ˈpɜːmənənt ˈrezɪdəns pəˈmɪt (BrE)] povolení k trvalému pobytu
 • residency card [ˈrezɪdənsi kɑːrd (AmE) / kɑːd (BrE)] doklad o povolení k trvalému pobytu
 • residence permit [ˈrezɪdənsi pərˈmɪt (AmE) / pəˈmɪt (BrE)] povolení k pobytu
 • temporary residence permit [ˈtempəreri ˈrezɪdənsi pərˈmɪt (AmE) / ˈtemprəri ˈrezɪdənsi pəˈmɪt (BrE)] povolení k přechodnému pobytu

Co za doklady k žádosti o vízum obvykle potřebujete:

 • application form [ˌæplɪˈkeɪʃn fɔːrm (AmE) / fɔːm (BrE)] formulář žádosti
 • biometric data [ˌbaɪəʊˈmetrɪk ˈdeɪtə (or) ˈdætə (AmE) / ˌbaɪəʊˈmetrɪk ˈdeɪtə (or) ˈdɑːtə (BrE)] biometrická data
 • fee [fiː] poplatek
 • passport [ˈpæspɔːrt (AmE) / ˈpɑːspɔːt (BrE)] pas
 • photo [ˈfəʊtəʊ] fotka

Doplňující informace

Spolu s žádostí o letištní tranzitní vízum je potřeba doložit i dokument o navazující cestě do cílové destinace.

Často je potřeba dodat k žádosti o vízum i doklad o místně pobytu v dané zemi, zvací dopis a kontaktní údaje na ubytovatele, výpis z banky dokazující dostatečný zůstatek odpovídající délce pobytu.

Samozřejmě každá další okolnost cestování vyžaduje formuláře navíc – cestování se psem, žádost o možnost uzavřít sňatek v místě pobytu atd.

 

Na další slovní zásobu se podíváme příště. Do té doby si užijte snění a plánování 😊

Šťastnou cestu! / Have a nice journey!

 

Tereza Klapuch Haltmarová
Jsem zapálená lektorka angličtiny a maminka dvou kluků. Miluju cestování a pomáhám maminkám plnit si jejich sny o cestě na pláž a životě v zahraničí. Můj příběh si přečtěte zde >>