Jak na formality cestování – víza, 2. část (vyplňování kolonek)

Druhá část článku o vyplňování formulářů bude trochu konkrétnější. Teda trochu ne, bude úplně nejkonkrétnější, co to jde.

Začneme zlehka, od vyplňování osobních údajů, přes menší záludnosti až dojedeme do místa čisté formulářštiny.

Chtěla bych vás nejdřív ale upozornit na to, že ne v každém formuláři najdete všechny níže uvedené kolonky a taky že ne všechny existující kolonky jsem zahrnula já do článku.

Každý stát požaduje jiné informace, má jiné postupy, požadavky a taky samozřejmě jinak nadefinované kolonky. Takže zatímco do země A můžete vyplňovat formulář odpovídající svojí záludností přihlášce na soutěž ve cvrnkání kuliček v parku, do země B vám skoro nepomůže ani právnická fakulta vystudovaná v angličtině.

Ale důležité je nebát se, vzít propisku a psát. A taky se občas ptát … a pro jistotu se ptát a ptát 😉

 

Takže ten lehounký začátek na rozhýbání mozkových závitů:

application for visa – žádost o vízum

Zatím docela dobré, ne? 😉 Tak pokračujeme…

Osobní informace:

title – titul

first name(s) / given name(s) – jméno (jména)

middle name – druhé jméno

surname / family name – příjmení

surname at birth / former family name(s) – rodné příjmení (dříve užívané/užívaná příjmení)


date of birth (day – month – year) – datum narození (den–měsíc–rok)

place of birth – místo narození

country of birth – země narození

current nationality – současná státní příslušnost

nationality at birth, if different – státní příslušnost při narození, pokud se liší

other nationalities – další státní příslušnosti


current address – současná adresa

permanent address (if different from above) – trvalá adresa (pokud se liší od výše uvedené)

applicant’s home address and e-mail address – adresa bydliště a e-mailová adresa žadatele

tel. / telephone –  telefonní číslo

residence in a country other than the country of current nationality – bydliště v jiné zemi, než je země, jejímž je žadatel v současné době státním příslušníkem

residence permit or equivalent – povolení k pobytu nebo jiný odpovídající doklad


sex – pohlaví

male – mužské

female – ženské

civil status – rodinný stav

single – svobodný/svobodná

married – ženatý/vdaná

registered partnership – v registrovaném partnerství

separated – žijící odděleně

divorced – rozvedený/rozvedená

widow(er) – vdovec/vdova

other (please specify) – jiný (prosím upřesněte)

Další informace:

type of travel document – druh cestovního dokladu

ordinary passport – běžný cestovní pas

diplomatic passport – diplomatický pas

service passport – služební pas

official passport – úřední pas

special passport – zvláštní pas

other travel document (please specify) – jiný cestovní doklad (prosím upřesněte)

number of travel document – číslo cestovního dokladu

date of issue – datum vydání

valid until – platnost do

issued by (country) – vydal/a (země)

national identity number, where applicable – případně národní identifikační číslo


parental authority (in case of minors) / legal guardian – vykonavatel rodičovské odpovědnosti (v případě nezletilých osob) / poručník nebo opatrovník


current occupation – současné zaměstnání

employer and employer’s address and telephone number; for students, name and address of educational establishment – zaměstnavatel, jeho adresa a telefonní číslo; u studentů název a adresa vzdělávací instituce

Účel cesty

purpose(s) of the journey – účel(y) cesty

tourism – turistika

business – obchod

visiting family or friends – návštěva rodiny nebo přátel

cultural – kultura

sports – sport

official visit – oficiální návštěva

medical reasons – zdravotní důvody

study – studium

airport transit – letištní průjezd

additional information on purpose of stay – další informace týkající se účelu pobytu

 

Počet vstupů

number of entries requested – počet požadovaných vstupů

single entry – jeden vstup

two entries – dva vstupy

multiple entries – více vstupů

subsequent visits – následující návštěvy

applicable in case a multiple entry visa is applied for – v případě žádosti o udělení víza pro více vstupů

entry permit for the final country of destination, where applicable – případné povolení ke vstupu do cílové země

fingerprints collected previously for the purpose of applying for a visa – dříve odebrané otisky prstů za účelem žádosti o udělení o víza

Pozvání a finance

inviting company/organisation – zvoucí společnost/organizace

inviting person(s) – zvoucí osoba (osoby)

contact person in company/organisation – kontaktní osoba ve zvoucí společnosti/organizaci

details of contact person – údaje o kontaktní osobě

proposed address – předpokládaná adresa

temporary accommodation(s) – dočasné/dočasná ubytování

cost of travelling and living during the applicant’s stay is covered … – náklady spojené s cestou a s pobytem žadatele hradí …

by the applicant himself/herself – žadatel sám

by a sponsor (host, company, organisation) – sponzor (zvoucí osoba, společnost, organizace)

adequate travel medical insurance – dostatečné cestovní zdravotní pojištění

all expenses covered during the stay –  pokrytí všech nákladů během pobytu


means of support – prostředky podpory

cash – hotovost

traveller’s cheques – cestovní šeky

credit card – kreditní karta

acccommodation provided – poskytnutí ubytování

pre paid accommodation – předplacené ubytování

pre paid transport – předplacená doprava

Cesta

originating point of departure – místo odletu

point of transit (if any) – přestupní místa (pokud jsou)

(intended) date of arrival – (plánované) datum příjezdu

(intended) date of departure – (plánované) datum odjezdu

(intended) time of arrival – (plánovaný) čas příjezdu

(intended) time of departure – (plánovaný) čas odjezdu

traveling by – cestování (čím)

flight no. or vessel’s name – číslo letu nebo název lodi

duration of proposed stay – délka trvání předpokládaného pobytu

date of previous visit to … – datum předchozí návštěvy …

 

Jiné

signature (signature of parental authority/legal guardian, if applicable) – podpis (podpis rodiče/zákonného zástupce, pokud je třeba)

visa authorities – vízové orgány

Úřední formulace

apply in person – ucházet se osobně

for official use only – pouze pro úřady

form must be filled in English language only – formulář musí být vyplněn výhradně v angličtině

please apply at least 20 working days (4 weeks) before your scheduled departure / prior to the departure – prosím, podejte žádost alespoň 20 pracovních dnů (4 týdny) pře plánovaným odjezdem / před odjezdem

please attach – prosím připojte

referred to in field 1 – uvedené v poli 1

 

Zdravotní prohlášení

I am in good health. I have none of the following conditions – Jsem v dobrém zdravotním stavu. Nemám žádnou z následujících potíží

breathing difficulty – obtíže při dýchání

cough – kašel

runny nose – rýma

sore throat – bolest v krku

my body temperature is below 37.5°C – moje tělesná teplota je nižší než 37,5°C

During the past 14 days, I have avoided areas at risk of COVID-19 transmission and crowded places – Během posledních 14 dnů jsem se vyhýbal/a oblastem, kde je riziko přenosu COID-19 a přeplněným místům

countries / cities / areas visited during the past 14 days – země / města / oblasti navštívené během posledních 14 dnů

Dokumenty

copy of longterm or permanent residence – kopie povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu

medical insurance or letter from employer guaranteeing that the insurance company or employer will cover a minimum of XXX USD of medical costs – zdravotní pojištění nebo dopis od zaměstnavatele zaručujícího, že pojišťovna nebo zaměstnavatel pokryje minimálně XXX USD za zdravotní náklady

photograph taken within the last 6 months (3.5 x 4.5 cm) – fotografie pořízená během posledních 6 měsíců (3.5 x 4.5 cm)

proof of finance with the sufficient amount to cover the period of stay – copy of bank statements or confirmation from the bank showing final balances for the last 6 months (balance of each month must be shown) – doklad o financích s dostatečnou částkou k pokrytí nákladů na celou dobu pobytu – kopie bankovních výpisů nebo potvrzení od banky ukazující konečné bilance za posledních 6 měsíců (musí být vidět balance za každý měsíc)

proof of accommodation for the whole period of stay – doklad o ubytování na celou dobu pobytu

required documents – požadované dokumenty

visa fee – poplatek za vízum

 

Prohlášení

I acknowledge and accept – beru na vědomí a přijímám

I am aware of and consent to the following… – Jsem si vědom/a následující skutečnosti a jsem s ní srozuměn/a…

I am aware of the need to have… – Jsem si vědom/a nutnosti mít…

I am aware that the visa fee is not refunded if the visa is refused. – Jsem si vědom/a, že vízový poplatek se v případě zamítnutí žádosti nevrací.

I certify – potvrzuji

I give consent – dávám souhlas

I have understood all that is stated above – rozumím všemu výše uvedenému

I hereby declare – tímto prohlašuji

I shall comply the following – budu dodržovat následující

I undertake to leave … before the expiry of the visa, if granted. – Zavazuji se, že opustím … předtím, než skončí platnost víza, bylo-li mi uděleno.

Doufám, že jste v článku našli všechno, co jste potřebovali. Pokud ne, budu moc ráda, pokud se mi ozvete, abych mohla článek doplnit o další informace, které pomůžou dalším cestovatelům a cestovatelkám.

Šťastnou cestu!

Tereza Klapuch Haltmarová
Jsem zapálená lektorka angličtiny a maminka dvou kluků. Miluju cestování a pomáhám maminkám plnit si jejich sny o cestě na pláž a životě v zahraničí. Můj příběh si přečtěte zde >>