Divno-slova pro covidovou divno-dobu

Za poslední rok se nás slovníček obohatil, nebo spíše řekněme rozšířil, o spoustu slov, která by nás dřív nejspíš ani nenapadla.

Před pár dny náš předškolák vysvětloval dvou a půl letému bráškovi, když večer před spaním z okna pozorovali auta: „za půl hodiny už nebudou tolik svítit, protože je zákaz vycházení, víš.“ Zcela upřímně, v tu chvíli ve mně zatrnulo. Tahle slova jsem od dítěte vážně slyšet nechtěla. Nikdy. Ale tak to prostě je a lamentování na tom nic nezmění.

Protože téma covidu a ne/cestování hodně řešíme i s našimi přáteli expaty, uvědomila jsem si, že by se tenhle „divno-slovníček“ mohl hodit i vám. Sepsala jsem pár slov, která jsme za posledních pár konverzací na dětském hřišti stihli vytáhnout.

Slovníček divno-slov

antigen test [ˈæntɪdʒən test] antigenní test
ban [bæn] zákaz, zakázat
contagious [kənˈteɪdʒəs] nakažlivý (např.dotykem), přenosný
coronavirus [kəˈrəʊnəvaɪrəs] koronavirus
covid-19 [ˌkəʊvɪd naɪnˈtiːn] covid-19
disinfect [ˌdɪsɪnˈfekt] dezinfikovat, vydezinfikovat
disinfectant [ˌdɪsɪnˈfektənt] dezinfekční prostředek
distance [ˈdɪstəns] rozestup, vzdálenost, mezera
epidemic [ˌepɪˈdemɪk] epidemie
epidemiologist [ˌepɪˌdiːmiˈɑːlədʒɪst (AmE) / ˌepɪˌdiːmiˈɒlədʒɪst (BrE)] epidemiolog
face mask [ˈfeɪs mæsk (AmE) / feɪs mɑːsk (BrE)] rouška
hand disinfectant / hand sanitizer [hænd ˌdɪsɪnˈfektənt / hænd sænɪtaɪzər (AmE) / hænd sænɪtaɪzə (BrE)] dezinfekční prostředek na ruce
hand disinfection [hænd ˌdɪsɪnˈfekʃn] mytí rukou dezinfekčním prostředkem nebo správným postupem
hospitalization [ˌhɑːspɪtələˈzeɪʃən (AmE) / ˌhɒspɪtəlaɪˈzeɪʃən (BrE)] hospitalizace
hospitalize / hospitalise (BrE) [ˈhɑːspɪtəlaɪz (AmE) / ˈhɒspɪtəlaɪz (BrE)] hospitalizovat, přijmout do nemocnice
hospitalized / hospitalised (BrE) [ˈhɑːspɪtəlaɪzd (AmE) / ˈhɒspɪtəlaɪzd (BrE)] hospitalizovaný
hygiene [ˈhaɪdʒiːn] hygiena
immunity [ɪˈmjuːnəti] imunita
ICU / intensive care unit [ˌaɪ siː ˈjuː / ɪnˈtensɪv ker ˈjuːnɪt (AmE) / ɪnˈtensɪv keə ˈjuːnɪt (BrE)] JIP / jednotka intenzivní péče
incubation period [ˌɪnkjʊˈbeɪʃən ˈpɪriəd (AmE) / ˌɪnkjʊˈbeɪʃən ˈpɪəriəd (BrE)] inkubační doba
infection [ɪnˈfekʃən] infekce, nákaza, infekční onemocnění
isolation [ˌaɪsəˈleɪʃən] izolace
mandatory quarantine [ˈmændətɔːri ˈkwɔːrəntiːn (AmE) / ˈmændətəri ˈkwɒrəntiːn (BrE)] povinná karanténa
negative / positive result [ˈneɡətɪv / ˈpɑːzətɪv rɪˈzʌlt (AmE) /ˈpɒzətɪv rɪˈzʌlt (BrE)] negativní / pozitivní výsledek
pandemic [pænˈdemɪk] pandemie
PCR test [piː siː ar: test (AmE) / piː siː a: test] PCR test
public health authority [ˈpʌblɪk helθ əˈθɔːrəti (AmE) / ˈpʌblɪk helθ ɔːˈθɒrəti (BrE)] hygienická stanice
quarantine [ˈkwɔːrəntiːn (AmE) / ˈkwɒrənˌtiːn (BrE)] karanténa, být v karanténě
respirator [ˈrespəreɪtər (AmE) / ˈrespəreɪtə (BrE)] respirátor
restriction (on sth) [rɪˈstrɪkʃən] omezení (čeho), restrikce
until further notice [ˈʌndər ˈfɜːrðər ˈnəʊtɪs (AmE) / ˈʌndə ˈfɜːðə ˈnəʊtɪs (BrE)] až do odvolání
vaccination [ˌvæksɪˈneɪʃən] očkování
vaccine [vækˈsiːn (AmE) / ˈvæksiːn (BrE)] vakcína
validity [vəˈlɪdəti] platnost, validita
ventilator [ˈventɪˌleɪtər (AmE) / ˈventɪˌleɪtə (BrE)] ventilátor, dýchací přístroj
viral [ˈvaɪrəl] virový
virus [ˈvaɪrəs] vir(us)

A jako bonus přidám rozdíl mezi „hand sanitizer“ a „hand disinfectant“:
hand sanitizer – snižuje počet bakterií na povrchu, často je inzerováno 99,5 až 99,9%,
hand disinfectant – ničí širší spektrum mikroorganismů, bakterie i viry.

Ráda bych nám všem popřála, ať tenhle slovníček zase brzo můžeme šťastně a bezstarostně na cestách zapomenout :-)

Tereza Klapuch Haltmarová
Jsem zapálená lektorka angličtiny a maminka dvou kluků. Miluju cestování a pomáhám maminkám plnit si jejich sny o cestě na pláž a životě v zahraničí. Můj příběh si přečtěte zde >>